جوش سفید داخل چشم کودک یا گل مژه چشم چیست و درمان آن چگونه است؟